January 2018

SB 10.30.7

January 31, 2018 - HG Hari Lila prabhu  

SB 10.30.5-6

January 30, 2018 - HG Caitanya prabhu  

Lord Nityananda’s appearance day

January 29, 2018 - HG Guru Bhakti mathaji  

SB 3.13.48 – Appearance of Lord Varaha

January 28, 2018 - HG Syamala mathaji  

BG 4.33 – Sunday feast

January 28, 2018 - HG Vatsal prabhu  

SB 10.30.4

January 27, 2018 - HG Radha Krishna prabhu  

SB 10.30.3

January 26, 2018 - HG Vinod Bihari prabhu

SB 10.30.1-2

January 25, 2018 - HG Naynamrita prabhu

SB 10.29.48

January 24, 2018 - HG Hari Lila prabhu

Sri Advaitacharya’s appearance day

January 23, 2018 - HG Caitanya prabhu